Sunday, December 15, 2013

Најчесто идентификувани проблеми при развој на софтверски решенија

Искуството вреди да се сподели

 
 

Во саботата (14.12.2013) во просториите на ФОН Универзитетот се одржа Codecamp 2013 (најголемиот настан во Македонија посветен од и на заедницата со интерес за развој на софтверски решенија). На мое огромно задоволство имав сопствена сесија на тема „Продолжување на животниот век на софтверски инженер - најчести проблеми при реализација на софтверски решенија“ на која реализирав и една анкета со цел присутните да идентификуваат проблеми при развој на софтверски решенија и да ги приоретизираат потребите за нивно надминување/решавање.
 
Анкетните листови содржеа предефинирана листа со идентификувани проблеми при реализација на софтверко решение но беше оставена можност и да се допишат нови. За секој од идентификуваните проблеми постоеше и можност да се впише индекс за приоритет за нивно решавање со можни вредности од 1 до 5 (1 - највисок приоритет, 5 - најнизок приоритет).
 
Листата со идентификувани проблеми е креирана врз основа на претходна анализа во која учествуваа проектни менаџери (4), софтеврски архитекти (7) и деловни аналитичари (2).
 
Би сакал да им се заблагодарам на сите учесници во анкетата, како и на организаторите на Codecamp 2013 што овозможија реализација на анкетата како и на споменатата сесија.

Следат резултатите од анкетата.
 
Анкета спроведена на: Codecamp 2013 - 14.Декември.2013
Вкупно присутни на сесијата на која е спроведена анкетата: ~ 60
Вкупен број анкетирани: 24
Анкетирани според работна позиција: софтверски програмери со различен сениоритет и задолженија, софтверски архитектури, шефови на одделенија за развој на софтвер, раководител на ИТ, советник на информатика, студенти

Индекс на приоритет за справување со идентификуван проблем; во интервјуираните има софтверски програмери, софтверски архитекти, шефови на сектори за софтверски развој, советници за информатика и студенти; вкупен број анкетирани 24;

Индекс на приоритет за справување со идентификуван проблем; во интервјуираните има шефови на сектори за софтверски развој, раководител на ИТ и советник по информатика советници за информатика; вкупен број анкетирани 4;
Индекс на приоритет за справување со идентификуван проблем; во анкетираните има софтеврски програмери со различен степен на сениоритет, софтверски архитекти; вкупен број анкетирани 14;
 
Индекс на приоритет за справување со идентификуван проблем; анкетираните не ја евидентирале сопствената позиција; вкупен број анкетирани 7;

Дополнителни ресурси

На сесијата можев да забележам дека некои од посетителите се обидуваа да ги фотографираат последните слајдови што имаа листи на препорачани ресурси поврзани со тамата но и надвор од неа. Во оваа прилика и во овој пост ги споделувам последните слајдови со тие содржини.

Once upon Atari; 12 Weeks with Geeks; How a Geek Changed the World; Revolution OS;

How to think like Leonardo da Vinci; Running lean; Conversations: The Future of Software Engineering; Music Habits: 101 Music Production Tips

ALM Summit; ALM Forum; Magic Quadrant for Application Life Cycle Management; Lean Canvas

Слична сесија беше реализирана во Септември 2013 во рамките на редовните средби на MK .NET Users групата.